Privacy Statement

Inleiding

Bij Bouwbedrijf Zeelenberg BV hechten wij veel belang aan de privacy van onze klanten en relaties. Daarom zijn wij graag transparant over welke gegevens wij over u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens bewaren en hoe wij deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. In dit Privacyverklaring lichten wij graag aan u toe welk privacybeleid wij voeren.

GDPR / AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link:

Algemene Verordening Gegevensbescherming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

 

Waar in dit document de term GDPR vermeld staat, kan dit tevens vervangen worden door de term AVG.

Definitie persoonsgegevens

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens in de context van de dienstverlening van Bouwbedrijf Zeelenberg BV ?

 • Persoonsgegevens
  • Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon
  • Hieronder vallen: naam, e-mailadres, persoonlijk/zakelijk huisadres, rekeningnummer, creditcardnummer
 • Pseudo persoonsgegevens (indirect identificeerbare persoonsgegevens)
  • Niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon zonder aanvullende informatie

Hieronder valt het opvragen van een uittreksel bij de Kamer van Koophandel

De GDPR slaat op Natuurlijke personen en niet op Rechtspersonen.

Verwerking persoonsgegevens

In dit Privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Dit doen wij op basis van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen.

Welke gegevens slaat Bouwbedrijf Zeelenberg BV op en met welk doel?

Zoals u zult begrijpen, slaat Bouwbedrijf Zeelenberg BV gegevens van haar klanten op. De gegevens die opgeslagen worden, verschillen per klant. Het doel van Bouwbedrijf Zeelenberg BV bij het opslaan van de gegevens van klanten is haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

Persoonlijke gegevens t.b.v. het vastleggen van alle relevante afspraken in dienstverleningsovereenkomsten

In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:

 • naam
 • e-mailadres
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • adres, postcode en plaats

Doel

Deze gegevens hebben wij nodig om alle afspraken die betrekking hebben op het uitvoeren van onze diensten vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de opdrachtbevestiging van de klanten aan Bouwbedrijf Zeelenberg BV .

Persoonlijke gegevens t.b.v. de financiële administratie en facturatie

In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:

 • naam
 • e-mailadres
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • adres, postcode en plaats
 • bankrekeningnummer

Doel

Deze gegevens hebben wij nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te kunnen maken.

Hoe houden we uw data veilig?

Bouwbedrijf Zeelenberg BV streeft er uiteraard naar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Kantoorautomatisering

Bouwbedrijf Zeelenberg BV werkt ‘in the cloud’ met Google G Suite als standaard kantoorautomatisering. De functies die Bouwbedrijf Zeelenberg BV hierbij gebruikt zijn: e-mail, opslag van bestanden, tekstverwerker, spreadsheet, presentaties, agenda en contactpersonen. Back ups van deze gegevens worden automatisch en ‘real time’ gegenereerd.

Gegevens die opgeslagen kunnen zijn in de Google G Suite zijn:

 • naam
 • e-mailadres
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • adres, postcode en plaats
 • bankrekeningnummer

Het gebruik van computers binnen Bouwbedrijf Zeelenberg BV

Wij maken gebruik van laptops voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze laptops zijn voorzien van de volgende beveiligingsmaatregelen: wachtwoordbeveiliging middels een lokaal toegangswachtwoord, encryptie op de lokale hard disk en geïnstalleerde anti-virus software.

De website van Bouwbedrijf Zeelenberg BV

De website van Bouwbedrijf Zeelenberg BV (www.Bouwbedrijf-Zeelenberg.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Bouwbedrijf Zeelenberg BV de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Protocollen met betrekking tot de GDPR

Voor de uitvoering van de procedures, die binnen de wettelijke bepalingen van de GDPR vallen, zijn protocollen opgesteld. Deze protocollen hebben betrekking op gegevens van natuurlijke personen en zijn o.a. gericht op het beantwoorden van onderstaande vragen.

Waar en hoe kan de betrokkene vragen om inzage, rectificatie en/of het wissen van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden)?

Waar en hoe kan de betrokkene klachten indienen of bezwaar maken?

Betrokkene dient een e-mail met daarin het concrete verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres:info@bouwbedrijf-zeelenberg.nl. Aan een dergelijk verzoek zal door Bouwbedrijf Zeelenberg BV vervolgens binnen 30 dagen voldaan worden.

Bewerkersovereenkomsten t.b.v. samenwerking met andere bedrijven

Bouwbedrijf Zeelenberg BV werkt ook samen met andere bedrijven om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Met elk ander bedrijf waarmee Bouwbedrijf Zeelenberg BV samenwerkt en die persoonsgegevens van klanten opslaan, heeft Bouwbedrijf Zeelenberg BV een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze bedrijven voldoen daarmee aan de eisen van de GDPR en hanteren hetzelfde niveau van veiligheid.

Datalekken

In het geval van een datalek wordt dit intern vastgelegd en zal Bouwbedrijf Zeelenberg BV binnen 72 uur na kennisneming overwegen of er een wettelijke verplichting is voor het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).

Verantwoordelijk functionaris en contact

Bouwbedrijf Zeelenberg BV heeft een DPO (Data Protection Officer) aangesteld, die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer).  

De contactgegevens van de DPO (Data Protection Officer) zijn:

Naam: Marc Zeelenberg

E-mail: info@bouwbedrijf-zeelenberg.nl

Bovenstaand e-mailadres is door Bouwbedrijf Zeelenberg BV specifiek voor dit doel aangemaakt.

Locatie Privacyverklaring

Dit Privacyverklaring kunt u tevens vinden op de website van Bouwbedrijf Zeelenberg BV via onderstaande link: https://www.bouwbedrijf-zeelenberg.nl/privacy-statement/

Wijzigingen in het Privacyverklaring

Indien Bouwbedrijf Zeelenberg BV mocht besluiten haar privacybeleid aan te passen, worden de wijzigingen direct opgenomen in dit Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging in dit Privacyverklaring is gedaan op: 22 februari 2019.